Tappvattenhygien med GeberitRäddar liv

Vårt dricksvatten är inte sterilt, det innehåller mikroorganismer som bildar biofilmer. Dessa utgör normalt inga problem eller påverkar kvaliteten på dricksvattnet. Ett stabilt ekosystem verkar till och med ha en positiv effekt på vattenkvaliteten. Ändå kan biofilmer också utgöra en grogrund för bakterier som är hälsofarliga.

Stränga kontroller

Biofilm i tappvattensystemet (Geberit ©)

Vatten är en naturlig näringskälla och beroende på topografiskt läge och geologisk tillgänglighet kan det erhållas från en mängd olika källor. Vattenleverantörer övervakar kontinuerligt vårt dricksvatten för kemiska, mikrobiologiska och andra indikatorparametrar som lukt och färg – och det är världens mest strikt reglerade näringskälla.

Leverantörerna måste se till att vårt dricksvatten som tillhandahålls genom hushållsvattenförsörjningen är av hög kvalitet och inte utgör något hot mot hälsan.

Underskattad Risk: Legionella and pseudomonas

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Den som andas in legionella kan smittas. Det kan hända varsomhelst där små vattendroppar förekommer, exempelvis i duschen eller kring blandare.

Legionärssjukan kan orsaka lunginflammation, men ofta identifieras det inte som anledningen till sjukdomen. Därför är det uppskattade antalet orapporterade fall högt och betydelsen av sjukdomen underskattas. Samma sak gäller för Pseudomonas, som kan orsaka kallbrand och utveckla antibiotikaresistens.

Mätning av legionella

Bilden visar hur legionellaantalet fördubblas per dag. Mätningarna utfördes i en näringsrik miljö jämfört med vanligt dricksvatten. © ( Geberit)

På uppdrag av Geberit, har Prof. Dr. Hubert Hilbi och hans forskarteam vid universitetet i Zürich systematiskt undersökt legionella

Spridningen av legionella ökar med ökande temperatur upp till en maximal punkt. Vid 40°C fördubblas legionella ungefär tre gånger oftare per tidsenhet än vid 25°C. Istället för att fördubblas två gånger från 1 till 4 vid 25°C, fördubblas legionellan sex gång från 1 till 64 vid 40°C.

VDI 6023-1 kräver fullständigt vattenbyte var 72:e timme och kylvattentemperaturer ska inte överstiga 25 °C efter att 3 liter har tömts (orange linje i bilden). I praktiken är det dock inte alltid möjligt att undvika temperaturer inom det kritiska området.

Temperaturberoende spolningsintervall

Temperaturberoende spolningsintervall (© Geberit)

Ett temperaturberoende spolningsintervall (blå streckad kurva) kan beräknas baserat på de uppmätta värdena. I enlighet med VDI 6023-1, antas att ett spolningsintervall på 72 timmar är tillräckligt vid 25°C. För högre temperaturer beräknas spolningsintervallet på ett sådant sätt att legionella förökar sig lika ofta under samma tid. Det resulterar i ett spolningsintervall på 46 timmar vid 29°C. På så sätt kan en ökad risk för kontaminering undvikas även om kylvattentermperaturen inte kan hållas Enligt forskningsrapport från DVGW, leder kortsiktiga termperaturökningar till över 25°C inte omedelbart till höga legionellafynd.

Problemområde för tappvattenhygien

Problem och lösningar vid installation tappvattenledningar
Välj in informationspunkt i bilden

Fräscht dricksvatten

Geberit hygiensystem – För fräscht tappvatten (© Geberit)

När det kommer till att skapa ett effektivt koncept för hygienhantering i byggnader, erbjuder Geberit en helhetslösning som uppfyller alla krav.

Mål: Att erbjuda skräddarsydda lösningar för att upprätthålla kvalitet på tappvatten i alla sanitära installationer och för alla typer av användningsområden.

Mer information om Geberit Hygiensystem

Standarder och lagar

Att garantera dricksvattenkvalitet i hushållsinstallationer är föremål för olika förordningar och standarder. På europeisk nivå reglerar direktiv 98/83 / EG kvaliteten på vatten som konsumtion. Ingenjörer, installatörer och andra operatörer är säkra från ett juridiskt perspektiv om de följer direktiv som detta och följer landsspecifika bestämmelser.

Directive 98/83/EC

Video

Tappvattenhygien

Se mer om vårt bidrag till optimal tappvattenhygien.

ALL TEKNISK INFORMATION OM GEBERIT HYGIENSPOLNINGFINNS I PRODUKTKATALOGEN