Scenario - egenskaper
Antal urinaler
st
Spolningar per dag och urinal
st
Antal dagar av utnyttjande per år
dagar
Spolvolym per spolning, klassisk spolning
liter
Vattenpris per m3
SEK
Spolvolym per spolning, hybridspolning
liter
Rengöring per urinal, spolad
min.
Rengöringstid per urinal, vattenlös
min.
Kostnader för städbolagets restid (till och från)
km
Total städtid för byggnaden (per dag)
min.
Kostnad för vattenlås utan installation, vattenlös
SEK
Kostad för vattenlås utan installation, med spolning
SEK
Tidsåtgång för byte av vattenlås
min.
Arbetskostnad per timme, installatör (innan ROT-avdrag)
SEK
Generell information
Miljökalkylatorn är baserad på en omfattande livscykelanalys som Geberit har utfört med stöd av Quantis. Quantis (konsulter inom livscykelanalys för bedömning av miljöpåverkan) är ett konsultföretag som är specialiserat på analys av produkters och företags livscykler. Miljökalkylatorn representerar ett urval av de viktigaste beslutsparametrarna. Genom en stabilisering av dessa parametrar blir det möjligt att uppskatta miljöpåverkan och kostnader för olika användningsscenarion. Resultaten ska alltid tolkas mot bakgrund de antaganden som förklaras nedan. Tonvikten läggs på en relativ jämförelse mellan de olika driftsätten.
Livscykelanalys är en metod för att utvärdera miljöpåverkan av produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv, det vill säga hänsyn tas till alla relevanta bearbetningsförfaranden, alltifrån utvinning av råvaror till produktion och användning fram till bortskaffandet. Med denna omfattande metod som utgångspunkt är livscykelanalys ett välgrundat beslutsunderlag för att identifiera och minska miljöpåverkan. Principerna, procedurerna och kraven för detta fastslås i den internationella standarden ISO 14040:2006.
Vi analyserar miljöpåverkan och kostnader för tre driftsätt:
 • Med spolning: Spolningen av urinalen beror på användaren. Den exakta användningsintensiteten (antal spolningar, användardagar per år och spolningsvolym) kan bestämmas.
 • Hybrid: Spolningen är tidsberoende. Våra beräkningar baseras på en automatisk spolning per timme. Den exakta spolningsvolymen kan bestämmas. uUrinalen är identisk med den spolade versionen till sin konstruktion. Alla skillnader i miljöpåverkan eller kostnader kan därför förklaras utifrån vattenförbrukningen.
 • Utan vatten: Urinalen spolas inte, vilket medför ökade kostnader för rengöring och underhåll. Kostnaderna för rengöring och underhåll kan bestämmas. Urinalen utan vatten fungerar utan elektroniska komponenter – det är anledningen till att miljöpåverkan och kostnaderna är lägre för den här sanitetsutrustningen.
Miljöpåverkan och kostnaderna för olika driftsätt specificeras i enlighet med följande resultatkategorier.
 • Sanitär utrustning: alla material- och energiflöden som är förknippade med tillverkningen av komponenterna för urinalen och bortskaffande av dessa.
 • Spolningsvatten: miljöpåverkan och kostnaderna för att tillhandahålla och bortskaffa spolningsvattnet. Vi använder den vanliga europeiska dricksvattenblandningen.
 • El: elförbrukningen under användningsfasen.
 • Rengöring: miljöpåverkan och kostnader som är förknippade med rengöring av urinoaren. I kostnaderna för rengöring ingår rengöringsföretagets reskostnader (med bil), tillverkningen och användningen av speciella rengöringsmedel för urinoarer och utlägg för rengöring för rengöringspersonalen. Det som mest påverkar miljön i denna kategori är resorna.
 • Underhåll: I denna kategori ingår miljöpåverkan och kostnader som är förknippade med underhållet av urinoaren. I utläggen för underhåll ingår reskostnaderna, tillverkningen och bortskaffandet av de slitna delarna. Det som mest påverkar miljön i denna kategori är resorna.
Ytterligare information om den använda bedömningsmetoden ImpactWorld+ finns på följande länk: http://www.impactworldplus.org/en/methodology.php
 • Allmänt: Alla resultat beräknas på 1 års användning. Vi antar en genomsnittlig livslängd på 20 år per urinal. Ett års utnyttjande beräknas enligt 1/20 av antalet urinaler och 1/20 av tillhörande utgifter för tillverkning och bortskaffning.
 • Hybridspolning: Vi antar en utnyttjandetid på 12 timmar, d.v.s. 12 spolningar per dag och per urinal.
 • Rengöring: Alla urinaler städas 365 dagar per år. Urinaler med ”spolning” och ”hybridspolning” städas en gång per dag, vattenfria urinaler städas två gånger per dag. Vi antar en timlön på 190 SEK för städpersonalen.
 • Underhåll: Underhåll utförs på urinaler med "spolning" och "hybridspolning" en gång per år och tre gånger per år på den vattenfria urinalen. Ett nytt vattenlås installeras vid varje tillfälle. Vi antar att rörmokaren reser 15 kilometer (till och från). Underhåll utförs på ett genomsnitt av 4 urinaler för varje resa.
Sanitetsenhet
Spolvatten
Elektricitet
Rengöring
Underhåll
Miljöpåverkan
Med spolning
Hybrid
Vattenlös
0
Kostnad i SEK
Med spolning
Hybrid
Vattenlös
0
$